1) Jak to, že izolace z papíru izoluje?

Výborné tepelně-izolační vlastnosti celulózové izolace TEMPELAN jsou dány třemi hlavními důvody:

a) Velmi nízká tepelná vodivost celulózového vlákna.

b) Nepatrné proudění vzduchu podmíněné hustotou této izolační hmoty. V praxi to znamená, že papírové vlákno, které je méně pevné, než minerální nebo skleněné vlákno, a které navíc není rovné, vytváří podstatně hustší hmotu, než je tomu u minerálních nebo skleněných vláken. A protože celulóza má jako hmota podstatně nižší objemovou hmotnost, vykazuje i výsledná izolační hmota při vyšší hustotě podstatně nižší objemovou hmotnost. Hustota této izolační hmoty tak zajišťuje minimální proudění vzduchu, a tím daleko menší ztráty tepelné energie. Test na proudění vzduchu v různých typech vláknitých izolací je možné kdykoliv demonstrovat jednoduchým pokusem.

c) Dobrá izolační vlastnost nepatrných částeček obsaženého vzduchu. Díky velké hustotě vláken v izolační hmotě jsou i částečky vzduchu v této hmotě obsažené podstatně menších rozměrů, než je tomu u minerálních nebo skleněných rohoží. Tyto částečky vzduchu jsou navíc od sebe odděleny vlákny, která mají podstatně nižší tepelnou vodivost.

VÝSLEDNÝM EFEKTEM JE IZOLAČNÍ HMOTA, KTERÁ VYKAZUJE PODSTATNĚ LEPŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI, NEŽ IZOLACE NA BÁZI MINERÁLNÍCH, NEBO SKLENĚNÝCH VLÁKEN.

Stačí si spočítat úspory na nákladech na vytápění domu izolovaného celulózovou izolací TEMPELAN. Jednoduchou úvahou pak lze dojít k závěru, že „klasické“ tepelné izolace jsou NESKUTEČNĚ DRAHÉ byť by byly ZADARMO :-)

 

2) Proč a jaké přísady jsou v TEMPELANu?

Protože rozvlákněný papír velmi dobře hoří, je třeba papírové vlákno při výrobě TEMPELANu ošetřit, aby se zvýšila jeho odolnost proti ohni. Rovněž je třeba vlákno upravit tak, aby se zajistila odolnost proti plísním a houbám, aby izolace odpuzovala hmyz a jiné drobné hlodavce a tím se zamezilo jejich negativnímu působení na TEMPELAN. Směs přísad je do výrobní linky dávkována souběžně s papírovou hmotou. Ve „finišéru“ je papírová drť rozvlákněna a současně je do vláken vpravena směs přísad. V průběhu tohoto procesu se jak papírové vlákno, tak i směs přísad prudce krátkodobě zahřejí. Prudký růst teploty způsobí lepivost přísad, které dokonale přilnou k papírovému vláknu. Tyto přísady jsou vpraveny do vláken kontinuálně v průběhu finální fáze výrobního procesu – spolu s finálním rozvlákněním papíru se do papírového vlákna vpraví, takže je v podstatě nemožné je opět od sebe oddělit.

 

3) Které přísady se do TEMPELANu přidávají?

Základní přísady TEMPELANu jsou tři:

  • borax
  • kyselina boritá
  • hydroxid hlinitý


Borax pentahydrát - Na2B4O7•5H2O Sodium Tetraborite Dekahydrate
CAS Number 12179-04-3 ; TSCA Number 1330-43-4
Funkce Boraxu pro aktivní účinek v celulózové izolaci je zajištěna především díky obsahu krystalické vody a ve schopnosti vytvářet při vysokých teplotách sklovinu. Pokud se zahřeje, již od teploty cca 180 °C se z Boraxu uvolňuje krystalická voda. Její uvolnění způsobuje ochlazování a tedy působí proti ohni. Zahřátím na vysokou teplotu se vytváří boraxová sklovina. Ta zpomaluje postup ohně vrstvou izolace a společně s vrstvou zuhelnatělé celulózy působí proti rychlému postupu ohně.
Borax je běžná chemikálie, která se hojně používá ve všech oborech lidské činnosti : sklářský průmysl, prací prostředky, zemědělství – hnojiva, pro zvýšení odolnosti textilií, dřeva proti ohni, atd. . .

Kyselina boritá - H3BO3 Boric Acid
CAS/TSCA Number 10043-35-3
Kyselina boritá, ač se může podle názvu zdát, NENÍ nebezpečnou chemikálií, ale neškodným práškem. Borová voda – roztok kyseliny borité se například používá i jako antiseptický výplach očí. . . Kyselina boritá má v celulózové izolaci TEMPELAN podobný význam jako Borax. Tepelný rozklad kyseliny borité začíná již od 100 °C. Při teplotách nad 150 °C se již mění na B2O3.
V celulózové izolaci působí především jako antiseptikum proti plísním. Hmotnostní koncentrace od 3% ve výrobku dostatečně zajistí antiseptickou funkci. Kyselina boritá je stabilní krystalická látka nepodléhající za běžných podmínek rozkladu. Napomáhá udržet souvislou zuhelnatělou vrstvu při požáru. Ta zpomaluje postup ohně vrstvou izolace a společně s vrstvou zuhelnatělé celulózy působí proti rychlému postupu ohně.
Také kyselina boritá je běžnou chemikálií, která se hojně používá ve všech oborech lidské činnosti : sklářský průmysl, jaderná energetika – voda s vysokým obsahem rozpuštěné kyseliny borité se používá jako chladící voda reaktorů. Za běžného provozu se výkon reaktoru také reguluje změnou koncentrace kyseliny borité, jež se přidává do chladící vody protékající reaktorem. Bór, stejně jako materiál klastrů, pohlcuje neutrony, metalurgie, zvýšení nehořlavosti mnoha výrobků, chemický průmysl, atd. . . .

Hydroxid hlinitý - Al(OH)3
ALOLT – 01
V celulózové izolaci má podobný význam jako borax dekahydrát. Hydroxid obsahuje rovněž krystalicky vázané molekuly vody, které se zahřátím uvolňují. Uvolněná voda potřebuje obrovské množství energie na odpaření – tedy ochlazuje místo, kde se požár vyskytuje a brání tak vzniku - rozšíření požáru.
Hydroxid hlinitý má mnoho účelů použití : ve výrobě skla, různých sloučenin hliníku (síran hlinitý, syntetický kryolit, silikáty hlinité apod.), jako plnivo ve výrobě umělých hmot, v průmyslu gumárenském, atd. . .

 

4) Jak to, že izolace z papíru nehoří?

Jak už jsme vysvětlili v předcházejících řádcích, tepelná izolace TEMPELAN je přímo ve výrobě opatřena přísadami, které výrazně zpomalují její degradaci ohněm. V praxi to znamená, že při zahřátí nad teplotu 110 °C – 120 °C se z těchto přísad uvolňuje velké množství molekulové vody, která způsobí náhlé zvlhnutí izolační hmoty. Nárůst vlhkosti způsobí následně výrazné zpomalení prohořívání. Toto zpomalení je natolik zásadní, že konstrukce vyplněné TEMPELANem vydrží nápor ohně déle než konstrukce bez izolací nebo vyplněné izolacemi jiných typů - minerální rohože, skleněné rohože, polystyrény atd. . .
Jak se chová TEMPELAN při požáru?
Přísady obsažené v TEMPELANu jsme již jmenovali. Borax, kyselina boritá a hydroxid hlinitý. Tyto přísady jsou anorganického původu s velkým množstvím vody vázané v krystalické struktuře. Chemické sloučeniny tohoto typu mění vlivem teploty svou strukturu. Chemická vazba, která drží molekulu vody v molekule sloučeniny je příliš slabá na to, aby vydržela nárůst povrchového napětí molekuly vody způsobené nárůstem teploty. Jakmile dojde k nárůstu teploty, vazba se poruší, molekula vody se uvolní a tím začne ochlazovat izolační vrstvu při náporu ohně. Při dlouhodobějším působení přímého plamene se vlivem postupného odhořívání vytváří tenká sklovitá vrstva, která oheň dále zpomalí. Toto je velmi důležitým faktorem, který způsobí zásadní prodloužení životnosti izolovaných konstrukcí při náporu ohně. Stropní konstrukce izolované celulózovou izolací o síle 18 cm tak vykazují požární odolnost v době trvání 30 minut .
Pokud je celulózová izolace TEMPELAN vystavena trvalé tepelné zátěži do 105 °C, jsou přísady včetně celulózového vlákna naprosto stabilní, struktura izolace se nemění. Proto není vhodné celulózovou izolaci TEMPELAN používat pro izolování materiálů, jejichž teplota trvale přesahuje hodnotu 105 °C. Nedoporučuje se proto jeho použití pro izolování povrchů , které tuto teplotu trvale překračují, neboť hrozí změny funkce přísad a z dlouhodobého hlediska by ochrana proti ohni již nemusela dosahovat původních parametrů. Vlivem vyšší teploty dochází k degradaci celulózového vlákna.

 

5) A co na TEMPELAN myši a jiní hlodavci?

Jak jsme již uvedli v předchozích odstavcích, velmi důležitou vlastností přísad je jejich antiseptická schopnost proti plísním a hlodavcům. Přísady jsou navíc velmi hořké a pro život hlodavců tak vytváří velmi nepříjemné prostředí. Z hlediska vlastností použitých přísad TEMPELANu se v žádném případě nejedná o prostředky, které by hlodavce hubily, ale jejich účelem je působit na ně krajně odpudivě. Z odborných studií je prokázán minimální výskyt hlodavců ve stavbách izolovaných celulózovou izolací TEMPELAN, dále pak i snížení jejich výskytu ve vesnických zemědělských staveních.

 

6) Jaké jsou ekologické dopady používání celulózové izolace?

Pozitivní dopady celulózové izolace na životní prostředí jsou OHROMUJÍCÍ.

a) Na výrobu 1 tuny celulózové izolace TEMPELAN se spotřebuje 150 x menší množství energie, než je potřeba na výrobu izolací na bázi například skleněných nebo minerálních vláken. To s sebou přináší výrazně nižší množství vypuštěného CO2. Celulózové vlákno není třeba tavit atd. . .

Dnes je již dostatečně známý fakt, že minerální nebo skleněná izolace při své výrobě vypustí do ovzduší více CO2, než za svoji životnost ušetří na úsporách tepla.

b) Celulózová izolace TEMPELAN má o 40% vyšší účinnost ve stavbě, než mají izolace na bázi skleněných nebo minerálních vláken. Tedy : za dobu své životnosti ušetří TEMEPALAN obrovské množství tepelné energie, kterou tak NEBUDE TŘEBA VYROBIT.

c) Výsledkem těchto vlastností je skutečnost, že pozitivní deficit je 120 tun CO2 na jeden jediný dům.

d) Celulózová izolace TEMPELAN neobsahuje FORMALDEHYD.
Při pokládání každé izolace může dojít ke vdechnutí jejího vlákna. Celulózové vlákno se rozloží a přirozenou cestou vyloučí – na rozdíl od vlákna z izolací na bázi skleněných nebo minerálních vláken, jejichž vlákno zůstává v dýchacích cestách svého hostitele až do svého vstřebání do organismu – přibližně 35 let!!

 

7) Jakou má celulózová izolace TEMPELAN životnost?

V podstatě neomezenou.
Základem tepelné izolace TEMPELAN je celulózové vlákno se svými původními příměsi, navíc impregnované další směsí přísad přidávaných při výrobě TEMPELANu. Původní přísady papíru chrání vlastní vlákno a jsou anorganického původu, velmi stabilní – tedy s téměř neomezenou životností. Celulózová izolace je navíc uložena v místech, která jsou chráněna proti povětrnostním vlivům, degradujícímu vlivu UV záření.

Přidáme-li trochu seriózních, vědeckých informací, přesvědčíme se o mimořádných vlastnostech celulózové izolace:
Celulóza je hlavní složka dřeva a je obsažena v jeho buněčných stěnách. Známým faktem je, že papír se získává ze dřeva které obsahuje makromolekuly celulózy a to jak ve formě volné tak částečně pravidelně uspořádané (Mikrofibrily- cca 40 makromolekul; fibrily 1000 – 1200 makromolekul celulozy). Vedle toho jsou zde hemicelulózy, lignin a další menší složky. Lignin je pojivová složka obsažená ve dřevě a způsobuje u novinového papíru známé žloutnutí na světle, jelikož jeho zbarvení je citlivé na UV záření. Novinový papír, který je pro výrobu TEMPELANu používán, je druhem papíru který se získává z dřevní hmoty mechanickou cestou. To znamená že původní složky dřeva zůstávají v minimálně změněné formě. Zpětná recyklace vlákniny získané ze sběrového papíru je možná v papírenském průmyslu, ale ne neomezeně (cca 6x). Přírodní vlákniny mají samoregulační schopnost režimu vlhkosti. Ve vlhkém prostředí část vlhkosti pojmou a při změně podmínek ji zase rychle uvolní. Podobné prostředí je potřebné i u stavebních tepelně izolačních i jiných konstrukcích. TEMPELAN má po výrobním procesu měřenou relativní vlhkost cca 4-6%. Tuto vlhkost si udržuje i po aplikaci do stavební konstrukce. Pokud se v daném prostředí zásadním způsobem změní relativní vlhkost, TEMPELAN ji s jistou časovou prodlevou následuje, aby se při změně hodnoty relativní vlhkosti vždy velmi rychle vrátil na původní hodnotu. Přitom platí zásada, že vlhko je ze stavebních konstrukcích vytěsňováno ve směru tepelného toku – tedy z tepla do zimy.
Čím větší je rozdíl teplot, tím větší je tlak, který vytěsňuje vlhko z celulózové izolace TEMPELAN. Tím klesá i relativní vlhkost izolace – a tedy se zlepšují tepelně-izolační vlastnosti.
Takže – právě v zimě, kdy je teplotní rozdíl největší, je účinnost celulózové izolace TEMPELAN nejvyšší. Celulóza je sama o sobě za běžných podmínek ve vodě nerozpustná. Pokud jsou zajištěny podmínky zabraňující rozpadu celulózové izolace - kvalitní přísady anorganických solí a správné stavebně fyzikální aplikace - životnost celulózy je vysoká a tím i životnost rozvlákněné hmoty, která tvoří TEMPELAN.


Proto považujeme životnost celulózové izolace z hlediska životnosti domů – i délky našich životů za téměř neomezenou. Vždyť papír jako takový je známý tisíce let – svitky z Nág Hammádí jsou staré 1.600 let a jsou v naprostém pořádku. Spousta spisů je prokazatelně starších – jsou známé případy spisů starých 3-4 tisíce let.
Myslíte, že životnost celulózové izolace TEMPELAN je dostatečná?
Jsme přesvědčeni, že plus-mínus 100 let není důležitých :-)

 

8) Jaká je historie celulózové izolace?

Člověk se od pradávna snažil uchovat teplo ve svých příbytcích. Proto hledal různé formy izolování, byť si důsledky svého podvědomého chování neuvědomoval.
Známe staré případy, kdy se izolovalo suchým listím, nejtepleji bylo vždy na seníku – dokonalá izolace atd. . .
Všichni známe konstrukce dřevěných domů ze starých westernů – dvojitá prkenná konstrukce. Lidi postupně pochopili, že vnitřní prostor je nutné vyplnit, aby se dům zaizoloval a teplo udrželo uvnitř.
Teprve s rozvojem technologií – parního stroje – lidi dovedli drtit různé materiály – slámu, listí – a konečně i odpady z papíren, či dokonce starý PAPÍR.
První zmínky o průmyslově vyráběné izolaci na bázi celulózy pochází z roku 1878. Jenže první izolace nebyly chemicky upravené, tedy byly velmi hořlavé.
Obrovská požár Chicaga v roce 1905 ( prý přežila pouze jediná budova ) vyvolal obrovskou snahu upravit celulózovou izolaci tak, aby byla odolná proti požáru.
Začaly se zkoušet různé chemikálie, které měly zlepšit jak odolnost proti ohni, tak i odolnost proti plísním, hmyzu či drobným hlodavcům – až se počet vhodných chemikálií ustálil na počtu cca 50. Třeba kamenec. . .
Postupem doby se výrobní postupy zdokonalovaly, stejně jako použité přísady.
Centrem výroby technologických celků a technologického vývoje se stalo Ohio v USA odkud pochází i technologie.
Nástupem výroby minerálních a skleněných rohoží nastal dočasný ústup celulózových izolací, neboť „tavná“ lobby převálcovala trh izolacemi na bázi skleněného vlákna.
Po první energetické krizi v 70tých letech se postupně dostává izolace z celulózy opět do popředí a v současnosti tato izolace začíná dominovat – pro jednoduchost výroby, malou energetickou náročnost atd. . . atd. . .
V současnosti existuje v USA přibližně 110 firem vyrábějících celulózovou izolaci, sdružených do Asociace výrobců celulózové izolace www.CIMA.org
Masové nasazením celulózy, zdokonalení výrobních i aplikačních metod, srovnávání objektů izolovaných skelnou vatou a celulózovou izolací opět ukázalo, že celulózová izolace skelnou či minerální vatu v mnohém předčí, což nakonec potvrdily i dlouhodobé seriozní vědecké výzkumy.
Současná energetická krize jasně dokazuje, jakou výhodou je vlastnit dobře izolovaný dům. Proto nyní registrujeme nebývalý nárůst výstavby nízko-energetických a pasivních domů. Do popředí se opět dostávají klasické stavby – dřevostavby. Cihlovým domům je definitivně „odzvoněno“. Extrémní nárůst cen energie, nese nový přístup ke kvalitě tepelných vlastností domů a s tím spojeného použití izolace.
Tento vývoj je NEZADRŽITELNÝ. Požadavek na stále lepší vlastnosti tepelných izolací podněcoval výrobce ke stálému zlepšování a modernizaci technologie.
Výsledkem jsou dnes velmi moderní technologická zařízení na výrobu celulózové izolace.

 

9) Nesedá celulózová izolace?

Při správné aplikaci nikoliv. A jak toho docílit?
Celulózová izolace je vlastně papírová vata. Nafoukaná do střechy či podlahy ve vrstvě 20 – 50 cm podléhá přírodním zákonům – a tedy i zemské gravitaci. Vždy je tedy potřeba dodržet správnou objemovou hmotnost nafoukané izolace, aby nikdy v budoucnu nemohlo dojít k jejímu sesednutí.
Pro celulózovou izolaci platí následující fakta o objemové hmotnosti:
VODOROVNÁ VRSTVA: 30 – 40 kg / m3
ŠIKMINY: 50 – 55 kg/ m3
SVISLÉ PLOCHY: 65 kg/m3

Pokud se celulózová izolace TEMEPLAN naaplikuje na uvedené objemové hmotnosti, potom už nesesedá.

 

10) A co voda nebo vlhko?

Problematiku vody a vlhkosti vznikající nebo zatékající do izolační vrstvy je třeba vyhodnocovat z různých úhlů pohledu, které platí obecně pro všechny druhy vláknitých izolací bez zvláštní impregnace či ochrany proti vodě.

- vodní páry a vlhkost kterou izolační materiál absorbuje ze vzdušné vlhkosti okolního prostředí.
Izolace TEMPELAN vykazuje z výrobního procesu 4,5 – 5,5 % relativní vlhkosti.
Po aplikaci do stavby se relativní vlhkost mění v závislosti na změně relativní vlhkosti okolního prostředí. Relativní vlhkost se tak může pohybovat až do hodnoty 12% - toto je naprosto normální vlhkost a nemá na izolaci žádný vliv.
Je všeobecně známé, že v období, kdy je velký rozdíl teploty vnitřního a vnějšího prostředí, dochází k vytěsňování vlhkosti ve směru tepelného toku.
Takže čím vyšší je rozdíl teplot, tím větší tlak působí na molekulu vody směrem ven.
Takže přes chladné období je izolace nejsušší – tedy má největší účinnost.
A to je vždy přes zimu.
TEMPELAN je vyroben z přírodního vlákna, které je schopné svoji vlhkost kontinuálně měnit. Celulózové izolace, jelikož jsou přírodním materiálem, zcela přirozeným způsobem přijímají vlhkost a opět jí vydávají. Vnitřní klima je takto nepřímo regulováno a bude podporováno vytvoření optimální vlhkosti prostředí.
V současnosti se pomalu začíná upouštět od používání parozábran. Zvláště v případě celulózové izolace není parozábrana nutná – TEMPELAN má velmi malý difúzní odpor – velmi dobře propouští vlhko.
Je proto optimální nechat vlhko volně proudit konstrukcí v souladu s přírodními zákony.

- vodní páry, které izolační vrstvou procházejí a mohou zkondenzovat ve vodu.
Protože TEMPELAN je vyroben z vlákna, které je tepelně téměř nevodivé, je rosný bod vytěsněn z hmoty izolace jako takové. Nemůže se tedy stát, například jako v případě izolací ze skelných nebo minerálních vláken, že voda může zkondenzovat přímo v izolaci. Izolace z minerálních nebo skleněných rozhoží, které jsou vyrobené z tepelně vodivých materiálů, mají rosný bod na svém povrchu.
TEMPELAN NEPOTŘEBUJE ODVĚTRÁVACÍ MEZERU

- voda , která do izolace zateče.
Pokud dojde k zatečení vody do izolace, je třeba řešit nastalou situaci s rozvahou. Malé zatečení nemůže izolaci znehodnotit – celulóza je schopná nasáknout až OSMI násobek své hmotnosti a pak vodu opět vyloučit. Malé zatečení s izolací nic neudělá – výměna není nutná.
Například: jedna z aplikací izolace TEMPELAN je tzv. VLHKÝ NÁSTŘIK. TEMPELAN je nanášen na obvodové zdivo pomocí speciální trysky, která na výstupu izolaci zavlhčuje. Vlhká izolace pak na svislé zdi drží – a to až do vrstvy 15 cm. Nutno říci, že tento druh izolování je naprosto běžný v USA a Kanadě.
Pokud je izolovaný prostor dobře odvětrán, TEMPELAN rychle vodu odpaří, takže se vrátí do původního stavu.

Pokud dojde k zatečení velkého množství vody – to je vždy problém.
Nejenom že dojde k vyplavení chemie z izolace, ale izolace si vlastní vahou sesedne.
Poté je nutné zvážit, jestli bude stačit izolaci po vyschnutí „jen doplnit“, nebo realizovat výměnu celého objemu napadené izolace.